Blog

Nový dům krok za krokem - 3. díl: Výběr stavebního materiálu | Dům a byt

Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona

Ing. arch. Zdena UmláškováNaše právní předpisy nejsou jednotné při používání pojmů a je proto nezbytné, pokud hodláme s nějakým zákonem či vyhláškou pracovat, ujasnit si význam jednotlivých pojmů příslušného právního předpisu. Zpravidla je jejich význam uveden v úvodních paragrafech příslušného zákona. My se budeme pouze zabývat několika nejčastěji používanými pojmy stavebního zákona, a to co je to stavba a také s ní související změny, stavební pozemek, stavebník, stavební podnikatel a projektová dokumentace.Zdroj: Fotolia.com - sebastian-duda

Co je to stavba dle stavebního zákona

Jedním ze základních pojmů stavebního zákona je stavba. Co je to stavba? Velice často se setkáváme s názorem, že „pokud je to pevně spojeno se zemí, je to stavba.“ Nevím, odkud tento názor pramení, ale stavební zákon takovouto definici nikdy neuváděl a ani dnes ji nezná. Současně platný stavební zákon č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu (§2 odst. 3 SZ).

Zdroj: Fotolia.com - Chlorophylle

Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor…

PŘEČÍST ČLÁNEK

Žádnou jinou definici pro stavbu ve stavebním zákoně nenajdeme. Jak vyplývá z textu, jedná se tedy vždy o stavební dílo, které vzniká stavební činností. Jak již bylo uvedeno, stavba může být provedena jako trvalá nebo jako dočasná. Dočasná stavba je taková, která má stanovený konkrétní termín jejího trvání. Uplynutí této doby má pak vliv na další postupy, kterými může být posouzení možnosti další existence dočasné stavby nebo nařízení jejího odstranění.

Z uvedené definice stavby rovněž vyplývá, že za stavbu jsou považovány i výrobky, které plní funkci stavby, jako např. „zahradní chatky, mobilní domy apod.“, které je možno zakoupit jako hotový výrobek a pak jej umístit na pozemek.

Stavbou rozumíme i stavbu pro reklamu jejíž celková plocha je větší jak 8 m2. Pokud je tato plocha menší, potom ji označujeme jako zařízení. Jestliže by vznikl spor, zda se vůbec jedná o stavbu, či zařízení, tak zde má rozhodující slovo stavební úřad.

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

PŘEČÍST ČLÁNEK

Co je změna dokončené stavby

Se stavbou bezprostředně souvisí i změna dokončené stavby. Běžně používané pojmy jako rekonstrukce, modernizace, regenerace však stavební zákon nezná. Pokud hovoříme o změně dokončené stavby znamená to, že stavba je hotová, zkolaudována, užívaná a my hodláme u takovéto stavby provést nějakou její změnu. V tomto případě lze provádět (§2 odst. 5SZ)

  1. nástavbu, kterou se stavba zvyšuje,
  2. přístavbu, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
  3. stavební úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za
  4. stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Pokud tedy dojde k jakékoliv změně ve výškovém ohraničení stavby jejím navýšením, bude se jednat o nástavbu. U přístavby, kromě půdorysného rozšíření je stanoven i požadavek na provozní propojení dveřmi, manipulačním otvorem apod. U stavebních úprav nedochází ke změně objemu objektu. Patří sem např. změny vnitřní dispozice objektu nebo úpravy zdravotně technických instalací.

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

PŘEČÍST ČLÁNEK

Změna stavby před dokončením

Dalším pojmem, se kterým se setkáváme velice často je změna stavby před jejím dokončením (§2 odst.6 SZ). Tím se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným inspektorem. Prakticky se tedy jedná o změnu stavby rozestavěné, nezkolaudované, u které je požadováno něco jiného, než bylo původně povoleno.

U všech požadovaných změn je však nutno mít na zřeteli, že na ně není právní nárok a každá takováto požadovaná změna by měla být v podané žádosti řádně odůvodněna. S prováděním změn je nutno vyčkat, až tyto projdou příslušným schvalovacím procesem na stavebním úřadě, protože pokud by stavba byla prováděna v rozporu s vydaným povolením, dopouští se stavebník přestupku a vystavuje se možnosti udělení pokuty. Stavební úřad pak, pokud takovéto jednání zjistí, zahajuje řízení o odstranění stavby a následně posoudí, zda prováděná změna může či nemůže být dodatečně povolena.

Zdroj: Fotolia.com - janny2

Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?

PŘEČÍST ČLÁNEK

Soubor staveb

Poslední novela stavebního zákona také definuje, co rozumíme souborem staveb (§ 2 odst.8 SZ). Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

Pokud hovoříme o souboru staveb, tak se zde vždy vyskytuje tzv. stavba hlavní a stavby vedlejší. Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní. (§ 2 odst. 9 SZ).

Podle stavby hlavní se potom řídí příslušnost stavebního úřadu, pokud budeme žádat o společné povolení pro soubor staveb.

Stavební podnikatel a stavba svépomocí

Co se týká provádění staveb, stavební zákon předpokládá, že většina staveb bude realizována stavebním podnikatelem tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. b SZ), čímž se rozumí zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavebním podnikatelem se rozumí také zhotovitel nebo dodavatel. Za splnění určitých předpokladů, však může stavebník provádět některé stavby svépomocí. Jejich výčet je uveden v § 160 odst. 3 SZ a jedná se pouze o

  1. stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst.1 písm. e) bodu 4 až 8,
  2. stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104,

přičemž je povinností stavebníka zajistit stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 160 odst. 4 SZ).

Zdroj: Fotolia.com - sebra

Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018

PŘEČÍST ČLÁNEK

Stavební dozor

Požadavky na kvalifikaci stavebního dozoru stavební zákon definuje v ustanovení § 2 odst.2, písm. d). Musí to být osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.Stavbyvedoucí je pak vždy osoba autorizovaná. Definici stavbyvedoucího stavební zákon neuvádí, ale je ji možno dovodit z § 134 odst. 2 SZ, že se jedná o osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – autorizačního zákona (dále jen „stavbyvedoucí“). U všech rodinných domů prováděných svépomocí, protože se jedná o stavby pro bydlení, je tedy nutno zajistit osobu stavbyvedoucího.

Stavební pozemek – co to přesně znamená?

Neméně důležitý je i pojem stavební pozemek. Pozemky často nabízené k prodeji jako tzv. „stavební pozemky“ jimi vůbec být nemusí. Stavební zákon totiž definuje stavební pozemek jako pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“), anebo regulačním plánem (§ 2 odst.1, písm. b SZ). Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že je nutný průkaz, že předmětný pozemek lze opravdu zastavět a tím je až vydané územní rozhodnutí či společné povolení (tj. územní a stavební povolení) nebo regulační plán, který v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb. Regulačním plánem lze územní rozhodnutí nahradit. V tomto případě je stanoveno, která územní rozhodnutí regulační plán nahrazuje a jednotlivá územní rozhodnutí se potom pro tyto stavby již nevydávají.

© Fotolia.com - ThomBal

Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?

PŘEČÍST ČLÁNEK

A kdo je to stavebník?

Pokud stavby umisťujeme, stavební zákon hovoří pouze o žadateli. Pojem stavebník se ve stavebním zákoně objevuje až ve fázi povolování staveb. Stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby (§ 2 odst.2, písm. c SZ). Stavebníkem tedy může být osoba jak fyzická, tak i právnická, ale také investor stavby nebo její objednatel.

STAVEBNÍ ZÁKON: Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? |  STIGROUP.CZ

Jednou z důležitých povinností stavebníka je i povinnost pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám. ( § 152 odst. 2 SZ).

Dokumentace není projektová dokumentace

V uvedeném textu se vyskytuje pojem dokumentace, ale i projektová dokumentace, což ve smyslu stavebního zákona jsou rozdílné pojmy. Jaký je tedy rozdíl? Ve většině případů je pro povolení stavby vyžadována projektová dokumentace, tj. taková, kterou zpracovala oprávněná tedy autorizovaná osoba – projektant a opatřil ji svým autorizačním razítkem.

Hovoří – li se v zákoně o dokumentaci, pak její zpracování tj. dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) a k) může kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb (§ 159 odst. 3 SZ).

Ve stavebním zákoně se používá ještě mnoho dalších pojmů, jejichž význam je třeba si vždy ujasnit, abychom správně pochopili i význam jednotlivých paragrafů.

Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy,

účastníci územního řízení a účastníci stavebního řízení.

Účastníci výstavby jsou všechny osoby (právnické nebo fyzické), kterých se konkrétní výstavba nějakým způsobem přímo dotýká. Účastníky výstavby dělíme na hlavní a vedlejší.

Hlavní účastníci výstavby.

Hlavní účastníci výstavby jsou tři, a to investor, vyšší dodavatel stavby a generální projektant. Všichni ostatní účastníci jsou vedlejšími účastníky výstavby.

Funkce a postavení investora v investiční výstavbě.

STAVEBNÍK

Investor je osoba, která vynakládá finanční prostředky (kapitál v peněžní nebo nepeněžní formě) na výstavbu, a to za účelem zisku, nebo ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Investor je hlavním řídícím článkem investiční výstavby, protože budoucí stavba je prováděna za účelem naplnění jeho investičního záměru, do kterého je ochoten investovat. Proto se ostatní účastníci výstavby, v mezích obecně závazných právních a technických norem a za předpokladu současných technických možností, musí podřídit požadavkům investora. Z hlediska výstavby může, ale nemusí být investor zároveň stavebníkem a také budoucím uživatelem.

Stavebník je osoba, která organizuje investiční výstavbu za finanční prostředky investora. V praxi je nejčastějším případem, že investor je přímo stavebníkem, ale nemusí tomu tak být vždy. Například zahraniční investor může poskytnout finanční prostředky na výstavbu domácímu stavebníkovi, který výstavbu realizuje třeba i z prostředků více investorů. Stavebník nemusí být ani budoucím uživatelem stavebního díla, protože může organizovat výstavbu pro jiného budoucího uživatele. Stavebník je osobou, která je za výstavbu veřejně odpovědná a zpravidla jí má realizovanou výstavbou vzniknout ke stavbě vlastnické právo. Tuto skutečnost právně zajišťuje ustanovení § 79 zákona číslo 50/1976 Sb., které stanovuje, že „kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.“ Stavebníkem je tedy ten, na základě jehož žádosti bylo vydáno stavební povolení a v jeho prospěch bude stavba také kolaudována (až na výjimku písemné dohody mezi stavebníkem a uživatelem). Na základě kolaudačního rozhodnutí se novostavba zapisuje do katastrální evidence, a to do vlastnictví osoby v jejíž prospěch bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

10 stupňů k domu 5.: Stavebník + projektant + dodavatel | Dům a byt

Stavební dozor, používá se také označení technický dozor, je osoba, která vykonává na základě smluvního vztahu se stavebníkem, nebo i investorem (podle toho kdo z těchto účastníků výstavby si stavební dozor najme), odborný dohled nad prováděným dílem. Stavební dozor by měl být nezávislý, tedy v žádném případě by neměl být žádnými vazbami spojen s osobami, jejichž činnost kontroluje (dodavatel a projektant). Stavební dozor kontroluje zda stavba postupuje podle časového harmonogramu, podle projektové dokumentace, zda jsou používány projektované materiály v předepsaném množství a kvalitě, zda jsou dodržovány předepsané technologické postupy, zda je dodržována kvalita díla, zda jsou správně prováděny všechny konstrukční detaily, zda dodavatel řádně vede stavební deník, zda jsou při výstavbě dodržovány normy bezpečnosti práce, technické normy, právní normy a podmínky stanovené stavebním povolením, územním rozhodnutím, smluvními vztahy, apod. Stavební dozor má také svojí kontrolou a požadavky vůči dodavateli stavby zajistit, aby při výstavbě nedošlo ke zbytečným škodám. Stavební dozor organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny stavby po celý průběh výstavby, při kterých jsou řešeny všechny problémy. Kontrolní dny stavby se konají zpravidla jednou týdně za účasti kompetentních zástupců všech účastníků výstavby. Kromě toho stavební dozor vykonává namátkovou kontrolní činnost na stavbě a všechny své připomínky zapisuje do stavebního deníku. Stavební dozor kontroluje také, zda faktury vystavené dodavatelem odpovídají skutečné kvantitě a kvalitě provedených prací a zda je tedy je možné proplatit. Pokud má stavební dozor důvodné podezření, nebo dokonce jistotu, že některá konstrukční část stavby byla provedena chybně, má oprávnění stavbu zastavit a požadovat po dodavateli stavby okamžitou nápravu. Chybný nebo nekvalitní výkon stavebního dozoru však nezbavuje stavebníka odpovědnosti za výstavbu. Pokud má stavebník pochybnosti o kvalitě výkonu stavebního dozoru, může ho kdykoliv odvolat a vyměnit. Stavební dozor v podstatě jistí po odborné stránce odpovědnost stavebníka za stavbu. Stavebník totiž nemusí být stavebním odborníkem, a právě proto, že organizaci a provádění výstavby nerozumí, a přitom je za výstavbu odpovědný, najímá si pro výkon funkce stavebního dozoru pracovníka, který mu tuto jeho odpovědnost pojistí.

Uživatel je osoba, která užívá nebo bude užívat dílo pořízené v procesu investiční výstavby. Uživatel může, ale nemusí, být zároveň investorem nebo stavebníkem. Například zahraniční investor může poskytnout finanční prostředky státu. Stát prostřednictvím skupiny odborníků (např. na ministerstvu) vykonává funkci stavebníka (z důvodu státní kontroly nad investorem investovanými finančními prostředky). Po dokončení výstavby stát předá hotové dílo, na základě dohody, k provozování budoucímu uživateli (např. soukromá škola). Z uvedeného příkladu je zřejmé, že investorem, stavebníkem i budoucím uživatelem stavby mohou být tři různé osoby. Uživatel stavby se účastní investiční výstavby v průběhu přípravy i realizace a vznáší požadavky a podílí se na jejich řešení z pohledu budoucího provozu stavebního díla.

Zástupce investora je osoba, která vykonává pro investora na základě smlouvy jeho funkci, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za investora z jeho pověření a na základě jeho zplnomocnění koordinuje činnosti směřující k efektivní realizaci a zdárnému ukončení výstavby. Jde o výkon investorsko-inženýrské činnosti. V praxi je to zcela běžný postup v případech, že investor buď z důvodů neodbornosti, nebo časového zaneprázdnění, nebo nepřítomnosti, nebo jiných, nemůže vykonávat svojí funkci, a proto si najme na základě uzavřeného smluvního vztahu svého odborného zástupce.

Funkce a postavení generálního projektanta v investiční výstavbě.

Projektant je pojem, který lze chápat jako označení profese určité fyzické osoby, která vyhovuje (zákonem číslo 50/1976 Sb., zákonem číslo 455/1991 Sb.a zákonem číslo 360/1991 Sb) stanoveným kvalifikačním podmínkám pro výkon této funkce a má pro výkon této funkce oprávnění.

ilustrační snímek

Generální projektant je potom funkce jednoho ze tří hlavních účastníků výstavby, který je ve smluvním vztahu k investorovi a je odpovědný za zpracování projektové dokumentace. Generální projektant odpovídá investorovi za celý projekt, a to za jeho včasné vyhotovení, kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy, ačkoliv si zpracování jednotlivých částí projektu může dále smluvně zajistit u svých případných subdodavatelů. Generální projektant vykonává pro investora v průběhu realizace výstavby autorský dozor, při kterém autor návrhu ověřuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací.

Funkce a postavení vyššího dodavatele stavby v investiční výstavbě.

Vyšší dodavatel stavby je dodavatelem stavebních prací a souvisejících dodávek, který ve smluvním vztahu s investorem vedle vlastních dodávek zajišťuje také subdodávky nižších dodavatelů a koordinuje výstavbu všech dodavatelských subjektů. Vyšší dodavatel stavby odpovídá investorovi za celou dodávku stavby, tedy včetně dodávek svých subdodavatelů a to za její včasné dokončení, kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy.

Dodavatel je obecné označení pro smluvní stranu, která se zavázala nebo může zavázat k nějakému plnění. V investiční výstavbě jde o dodavatele stavebních prací a souvisejících dodávek. Dodavatel je ve smluvním vztahu s investorem, kterému odpovídá za včasné splnění dodávky, kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy.

Nižší dodavatel je dodavatelem, který nemá přímý smluvní vztah s investorem, ale je subdodavatelem vyššího dodavatele stavby.

Vedlejší účastníci výstavby.

Vedlejší účastníci výstavby jsou osoby, které se ze zákona, nebo na základě smluvních vztahů s hlavními účastníky výstavby, nějakým způsobem účastní na výstavbě. Jsou to tedy všichni účastníci výstavby kromě účastníků hlavních. Jsou to například, vlastníci sousedních nemovitostí, orgány státní správy, ale také výrobci a dodavatelé nižších úrovní, apod.

Vztahy mezi účastníky výstavby.

Vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavby jsou dány jednak právními předpisy a potom uzavřenými smluvními vztahy podle těchto právních norem. Jde především o zákon číslo 50/1976 Sb., vyhlášku číslo 132/1998 Sb., zákon číslo 40/1964 Sb. a zákon číslo 513/1991 Sb. Vedlejší účastníci výstavby nejsou zpravidla vázáni k hlavním účastníkům výstavby ani k sobě navzájem smluvně, ale jejich míra účasti na výstavbě (práva a povinnosti související s výstavbou) je dána obecně závaznými právními normami. Hlavní účastníci výstavby a jejich subdodavatelé jsou ve vzájemném smluvním vztahu. Investor má uzavřen smluvní vztah s vyšším dodavatelem (dodavatelem) a s generálním projektantem (projektantem). Vyšší dodavatel a generální projektant mají uzavřeny smluvní vztahy se svými subdodavateli. Subdodavatelé generálního projektanta a vyššího dodavatele stavby tedy nejsou v přímém smluvním vztahu s investorem.

Účastníci územního řízení.

Podle § 34 zákona číslo 50/1976 Sb.

(1) Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Podle archeologů nejspíš výskyt arzenu v půdě souvisí se středověkou těžbou a...

(2) Účastníky územního řízení o chráněném území nebo o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo scelování pozemků jsou navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

(3) Účastníkem každého územního řízení je obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. 1b)

(4) Účastníky územního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

Účastníci stavebního řízení.

Podle § 59 zákona číslo 50/1976 Sb.

(1) Účastníky stavebního řízení jsou

a) stavebník,

b) osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,

c) další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.

(2) U staveb prováděných svépomocí je účastníkem stavebního řízení též osoba, která na návrh stavebníka bude odborně vést realizaci stavby nebo vykonávat odborný dozor (§ 44 odst. 2 a 3).

(3) Stavební úřad může ke stavebnímu řízení přizvat i jiné osoby, zejména projektanta a zhotovitele stavby; ty však nejsou účastníky stavebního řízení.

(4) Účastníky stavebního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

Kontrolní otázky:

01. Rozdělení účastníků výstavby a jejich základní představitelé.

02. Funkce a postavení investora v investiční výstavbě.

03. Stavebník, jeho funkce, postavení, význam a vztah k ostatním účastníkům výstavby.

04. Uživatel jeho funkce, postavení, význam a vztah k ostatním účastníkům výstavby.

ilustrační snímek

05. Zástupce investora, jeho funkce, postavení, význam a vztah k ostatním účastníkům výstavby.

06. Funkce a postavení generálního projektanta v investiční výstavbě.

07. Projektant a generální projektant, rozdíl.

08. Funkce a postavení vyššího dodavatele stavby v investiční výstavbě.

09. Dodavatel, vyšší dodavatel a nižší dodavatel stavby, rozdíl.

10. Vedlejší účastníci výstavby.

11. Vztahy mezi účastníky výstavby.

12. Účastníci územního řízení.

13. Účastníci stavebního řízení.

stavebník

Podklady nových podlah v domě nešiďte. Zvlášť při rekonstrukci27. ledna 2021

Při rekonstrukci domu přináší likvidace starých podlah potíže. Odkrytí podkladů často odhalí i…Stavba nemusí v zimě utichnout. Jen to chce lépe plánovat19. listopadu 2020

Snad každý stavebník se snaží stihnout hrubou stavbu před zimou. Mnoho prací se totiž při nižších…Při rekonstrukci vyřešte nejdřív výběr oken a systém zateplení střechy20. října 2020

V dalším díle pořadu Fachmani konečně došlo na otázky, které v případě rekonstrukce řeší každý…Stavební zákon míří do finále, souboj o kritizovanou normu rozhodnou poslanci25. srpna 2020

Stavaři se snaží pracovat do posledního okamžiku.

Vláda v pondělí schválila nový stavební zákon. Jeden z největších legislativních počinů současného…V zemině na stavbě obchvatu Brodu je arzen, zřejmě ze středověké těžby4. června 2020

Na stavbě obchvatu Havlíčkova Brodu vyvstal nový problém. Jak velký nakonec bude a jak stavbu…Jedno razítko a povolení do dvou měsíců. Co má přinést nový stavební zákon19. ledna 2020

Stavební povolení dostat za několik měsíců a ne za několik let, jak tomu často bývá dnes. Takový je…Šéf pražských archeologů: Investory kvůli záchraně nálezů nevydíráme6. prosince 2017

Zhruba pět procent plochy Pražské památkové rezervace může ukrývat cenné archeologické nálezy a…Plynovod v části Kájova je nelegální. Po osmi letech hrozí jeho uzavření5. prosince 2017

V lokalitě U Štěpky v Kájově na Českokrumlovsku panují spory kolem nezkolaudovaných domů a…Hradiště chystá nařízení, aby nové bytové domy měly vnitřní parkování30. listopadu 2017

Investoři, kteří se chystají stavět bytové domy v Uherském Hradišti, zřejmě budou muset splnit…

Nalezené rozsudky pro výraz: stavebník

Přibližný počet výsledků: 819 (zobrazit statistiku vyhledávání)Seřadit výsledky podle: relevance | počtu citací | roku (nejnovější nahoře) | roku (nejstarší nahoře)

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 1805 dokumentů
Ústavní soud České republiky 335 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 27 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 1168 dokumentů

Zobrazený užívateli: 0 x
ratingMeritoZnemožnění naturální restituce pozemků vybudováním objektů, které byly stavebním úřadem povoleny

Klíčové slová: stavebníkstavby, které zásadní přestavbou ztratily svůj původní stavebně technický charakter, se nevydávajírestituce
C

Právní věta: Okolnost, že stavebník nezřídil stavbu v souladu s právními předpisy, není při zkoumání existence překážky vydání věci ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb. podstatnou. Jelikož vyhovění restitučnímu nároku opírajícímu se o zákon č. 87/1991 Sb. vylučují i stavby uskutečněné bez stavebního povolení, musí být tím spíše naturální restituce předmětných pozemků znemožněna zbudováním objektů, jež byly stavebním úřadem povoleny, ač k tomu dle mínění dovolatelů nemělo dojít (jejich výtky proti postupu stavebního úřadu jsou tak v daném kontextu nezávažné).

Stavební spoření: mýtus, nebo fakt - Hypoindex.cz

Úryvek z textu:28 Cdo 749/2016 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobců a) J. P., b) B. P., c) E. N., žalobci a) až c) zastoupeni Mgr. Vladimírem Samkem, advokátem se sídlem v Unhošti, nám. T. G. Masaryka 106, d) A. P., e) M. P., f) A. B., g) M. P., i) P. H., j) J. Š., k) K. G., m) L. H., n) P. H., a o) M. H., žalobci d) až o) zastoupeni JUDr. Zdeňkou Mužíkovou, advokátkou se sídlem v Berouně, Husovo nám .Související předpisy:
183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
87/1991 – Zákon o mimosoudních rehabilitacíchZobrazený užívateli: 5 x
ratingMeritoZákonné předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

Klíčové slová: právo na náhradu škodypředpoklady vzniku odpovědnosti za škodustavebníkspotřebitelská smlouva o dílo
B

Právní věta: Za škodu vzniklou následkem porušení právní povinnosti, která byla v rozhodnutí správního orgánu uložena stavebníkovi, odpovídá stavebník bez ohledu na to, zda konkrétní stavební práce zajišťoval sám nebo prostřednictvím svého smluvního partnera, jemuž zadal provedení díla. Pokud nejde jen o prašnost či hlučnost vlastního provozu na stavbě, ale o nedodržení podmínek, za nichž bylo vlastníkovi povoleno stavbu provést, jedná se o porušení povinností stavebníka a nikoliv jen dodavatele, který nedodržel povinnosti, jež v rámci smluvně založeného závazkového právního vztahu se stavebníkem převzal. …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:25 Cdo 2102/2002 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně J. D., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1/ Č. n. b., a 2/ P. S. Z. – G., a. s. – v likvidaci, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 127/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. března 2001, č. j. 13 Co 39/2001-115, takto: .Související předpisy:
183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

82/1998 – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Zobrazený užívateli: 9 x
ratingMeritoVlastnictví k nově zhotovené věci

Klíčové slová: zánik vlastnictví zpracovánímvlastnictví k nově zhotovené stavběstavebník
C

Právní věta: Jde-li o stavbu, nabývá k ní takto vlastnictví stavebník v občanskoprávním smyslu, tedy ten, který stavbu uskutečnil s (právně relevantně projeveným) úmyslem mít ji pro sebe. Není rozhodné, komu bylo adresováno rozhodnutí o stavebním povolení. Při posouzení vlastnických a jiných právních vztahů ke stavbě vzniklé společnou činností více osob je třeba vycházet z obsahu dohody uzavřené mezi těmito osobami.

Úryvek z textu:22 Cdo 3710/2011 ROZSUDEK Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D. a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobkyně J. D., zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Přívoze, Škroupova 1114/4, proti žalovaným 1) V. D., a 2) A. E. M., zastoupené JUDr. Milanem Ostřížkem, advokátem se sídlem Ostravě-Moravské Ostravě, Sadová 553/8, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního .Související předpisy:
183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zobrazený užívateli: 2 x
ratingMeritoPři určení vlastníka stavby je rozhodné, kdo staví fakticky s úmyslem stavět pro sebe

Klíčové slová: nabývání vlastnictvístavebníksouhlas s provedením stavby
C

Právní věta: Z hlediska určení vlastníka stavby podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu nejsou relevantní argumenty použité odvolacím soudem ve prospěch žalované, a to že zastavěný pozemek byl její, že dala souhlas s provedením staveb, na nichž se posléze podílela a že byla stavebníkem ve veřejnoprávním smyslu, neboť podle dlouhodobě ustálené praxe soudů je rozhodné, kdo staví fakticky s úmyslem stavět pro sebe.

Úryvek z textu:22 Cdo 2810/2008 ROZSUDEK Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce E. G., zastoupeného Mgr. Davidem Raifem, advokátem se sídlem v Jeseníku, Masarykovo náměstí 159, proti žalované M. J., zastoupené JUDr. Jaroslavem Holoušem, advokátem se sídlem v Jeseníku, Dukelská 456, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 3 C 36/2006, o dovolání .Související předpisy:
183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zobrazený užívateli: 1 x
ratingMeritoPosouzení vlastnických a jiných právních vztahů ke stavbě vzniklé společnou činností více osob.

Klíčové slová: podílové spoluvlastnictvípodílové spoluvlastnictví k nemovitostemvlastnictví stavbyvlastník stavbystavebník
C R

Právní věta: Při posouzení vlastnických a jiných právních vztahů ke stavbě vzniklé společnou činností více osob je třeba vycházet z obsahu dohody uzavřené mezi těmito osobami. Taková dohoda, která nemusí být písemná, založí spoluvlastnictví jen tehdy, je-li z jejího obsahu zřejmé, že účastníci dohody chtěli založit spoluvlastnický vztah. Pokud stavbu provádí více osob, které o vlastnictví k nové stavbě neuzavřely žádnou dohodu, přičemž z okolností věci není zřejmé, že mělo jít o stavbu ve vlastnictví jen některých z těchto osob, stavebníky jsou všechny tyto osoby, které se stávají podílovými spoluvlastníky …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:22 Cdo 1239/2020-342 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně obce Prštice, se sídlem v Pršticích, Hlavní 1, IČO 00282405, zastoupené Mgr. Radovanem Vrbkou, advokátem se sídlem v Brně, Rašínova 103/2, proti žalované obci Silůvky, se sídlem v Silůvkách, Prachatičky 39, IČO 00488305, zastoupené JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, o .Související předpisy:
183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)Zobrazený užívateli: 37 x
ratingMeritoZřídil-li na pozemku stavbu stavebník, který měl časově neomezené právo mít na tomto pozemku stavbu, spočívající v tom, že byl vlastníkem pozemku v době výstavby, nepřichází do úvahy postup podle § 126 odst. 1 obč. zák. ani tehdy, jestliže po vybudování stavby dojde k oddělení vlastnického režimu pozemku a stavby.

Zájem o stavební spoření roste, atraktivní je pro téměř polovinu populace -  Novinky.cz
Klíčové slová: stavba bez právního tituluneoprávněná stavbačasově neomezené právostavebník staví na cizím pozemku
C

Právní věta: Podstata neoprávněné stavby spočívá v tom, že stavebník staví na cizím pozemku, aniž by mu svědčil právní titul umožňující na cizím pozemku stavět. Z uvedeného a contrario vyplývá, že závěr o oprávněnosti stavby je spojen výhradně s existencí občanskoprávního titulu k výstavbě, kterou dovolatelé výslovně připouští a potvrzují. Odvolací soud v tomto směru správně dospěl k závěru, že jde o stavbu oprávněnou, a nepřichází do úvahy postup podle § 135c občanského zákoníku (dále jen obč. zák).

Úryvek z textu:Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na www.nsoud.cz. 22 Cdo 484/2012 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., .Související předpisy:
89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 9 x
ratingMeritoPro rozhodnutí o neoprávněné stavbě je významné, zda stavebník byl v dobré víře.

Klíčové slová: stavebník staví na cizím pozemkurozhodnutí o neoprávněné stavběneoprávněná stavbastavebník v dobré víře
D

Právní věta: Pro rozhodnutí o neoprávněné stavbě je významné, zda stavebník byl v dobré víře v době jejího zřízení; to, že později zjistil či musel zjistit, že stavbu zřídil bez právního důvodu na cizím pozemku, není významné. Jinak by totiž stavebník, o jehož stavbě se rozhoduje v soudním řízení, nikdy nemohl být v dobré víře, neboť nejpozději v době doručení žaloby musel zjistit, že stavba není oprávněná. Protože judikatura konstantně vychází z toho, že k dobré víře je třeba při rozhodování o vypořádání neoprávněné stavby přihlížet, je tím implicitně vyjádřeno, že jde o dobrou víru v době zřízení stavby.

Úryvek z textu:22 Cdo 2797/2018-268 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně D. Z., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Miloslavem Noskem, advokátem se sídlem v Semilech, Nádražní 24, proti žalovaným 1) R. S., narozené XY, a 2) J. S., narozenému XY, oběma bytem XY, zastoupeným JUDr. Monikou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Jenišovicích 136, o vypořádání neoprávněné stavby .Související předpisy:
89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 26 x
ratingMeritoZásada superficies solo cedit podle § 506 o. z. Uplatnění superficiální zásady jen u nově zřizovaných staveb. Situace, kdy je stavba zřizována na cizím pozemku, ačkoliv stavebník v dobré víře není, ale má-li ke zřízení stavby na cizím pozemku platný právní titul. Aplikace § 3059 ve spojení s § 1087 o. z., byla-li stavba zřízena zčásti na cizím pozemku tedy situace, kdy se nejednalo o dobrou víru, že stavebník zřizuje stavbu na svém vlastním pozemku.

Klíčové slová: stavba na několika pozemcíchzásada superficies solo ceditstavba na cizím pozemku zřízená v dobré víředobrá víra stavebníka
A

Právní věta: Podle § 506 o. z. součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Podle § 3054 o. z. stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, opětovně do …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:22 Cdo 4572/2015 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyň: a) V. K. a b) Bc. J. K., obou zastoupených Mgr. Davidem Vaníčkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně – Pisárkách, Hlinky 505/118, proti žalovaným: 1) M. H. a 2) B. H., oběma zastoupeným L. H., obecnou zmocněnkyní, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u .Související předpisy:
89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 2 x
ratingMeritoRozhodnutí o neoprávněné stavbě a dobrá víra stavebníka.

Klíčové slová: dobrá víra stavebníkaneoprávněná stavbastavební povolenívěcné břemeno k pozemku věcné břemenosoulad se stavebním povolením
C R

Právní věta: Jedním z kritérií pro rozhodnutí o neoprávněné stavbě je však dobrá víra stavebníka, že staví na svém, resp. že má právo zřídit na cizím pozemku stavbu. Tato dobrá víra může být podpořena i tím, že stavěl v souladu se stavebním povolením; naopak nedostatek stavebního povolení tam, kde jej bylo podle zákona třeba, dobrou víru stavebníka zpochybňuje. I když tedy to, že stavebník stavěl bez stavebního povolení, nevylučuje možnost zřízení věcného břemene k zastavěnému pozemku ve prospěch stavebníka, jde o významnou skutečnost pro posouzení jeho dobré víry, kterou se soudy musejí vždy zabývat a vyh …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:22 Cdo 1112/2020-247 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka, a JUDr. Heleny Novákové ve věci žalobce M. E., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Denisem Mitrovićem, advokátem se sídlem v Týništi nad Orlicí, Mírové náměstí 274, proti žalované I. O., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Zbyškem Malíkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 672, o .Související předpisy:

Stavební spoření v České republice slaví čtvrtstoletí - Rádce na finance -  finanční rady a tipy

89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 15 x
ratingMeritoK rozhodování o žalobě stavebníka proti staviteli (stavebnímu podnikateli) na vydání stavebního deníku po dokončení stavby je dána pravomoc soudu.

Klíčové slová: pravomoc soudureivindikační žalobastavební deníknárok na vydání věci
A

Právní věta: K rozhodování o žalobě stavebníka proti staviteli (stavebnímu podnikateli) na vydání stavebního deníku po dokončení stavby je dána pravomoc soudu.

Úryvek z textu:… nutno při stanovení výše uvedených povinností dovodit na druhé straně povinnost zhotovitele stavební deník vydat stavebníkovi, protože jinak by stavebník nemohl dostát svým zákonným povinnostem. Bylo tedy povinností žalovaného po dokončení stavby žalobci stavební … správně zjistil skutkový stav, nevyvodil však z něj správné právní závěry. Z uvedených ustanovení vyplývá povinnost stavebníka (žalobce) uchovávat po zákonem stanovenou dobu 10 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí originál stavebního deníku .Související předpisy:
183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

89/2012 – občanský zákoník
99/1963 – občanský soudní řádZobrazený užívateli: 5 x
ratingMeritoVlastníkovi stavby, jehož obligační právo mít na pozemku umístěnou stavbu v důsledku časového omezení tohoto práva zaniklo, nenáleží námitka proti žalobě vlastníka pozemku, že má právo mít na pozemku stavbu

Klíčové slová: stavebník, povinnosti při provádění stavbyvlastnické právoreivindikační žaloba
A

Právní věta: Vlastníkovi stavby, jehož obligační právo mít na pozemku umístěnou stavbu v důsledku časového omezení tohoto práva zaniklo, nenáleží námitka proti žalobě vlastníka pozemku, že má právo mít na pozemku stavbu. Tyto zásady se uplatní i v případě, že právo, jehož obsahem je dočasné umístění stavby na pozemku, zanikne jinak. V občanském právu se uplatňují principy právní jistoty a ochrany dobré víry. Pokud účastníci uzavřou smlouvu, jejímž obsahem je přenechání pozemku ke zřízení stavby na časově omezenou dobu, vycházejí nutně z toho, že po uplynutí této doby bude stavba odstraněna a práva vlastní …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:… kterého obligační vztahy mezi účastníky, vztahující se k oprávnění pozemek užívat “jsou plně zastíněny věcněprávním vztahem stavebníka (stavebníků) … ke stavbě a originárním způsobem nabytí vlastnického práva garáže jako stavby občanskoprávně v době jejího … účastníky, vztahující se k oprávnění pozemek užívat, neboť tyto vztahy “jsou plně zastíněny věcněprávním vztahem stavebníka (stavebníků) … ke stavbě a originárním způsobem nabytí vlastnického práva garáže jako stavby občanskoprávně v době jejího .Související předpisy:
2/1993 – Zákon o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 8 x
ratingMeritoNáhrada nákladu odstraňovacích prací požadovaná obcí za nesplnění povinnosti podle stavebního zákona

Klíčové slová: bezdůvodné obohacení právo na náhradu škodydeliktní odpovědnost stavebníkaodstranění stavby
A

Právní věta: Odstranila-li obec ze svého pozemku zařízení staveniště za stavebníka, který tuto povinnost podle stavebního zákona nesplnil, nemá vůči němu nárok na vydání bezdůvodného obohacení (§ 454 obč. zák.) Náhradu nákladů odstraňovacích prací může za splnění podmínek § 420 obč. zák. uplatnit z titulu náhrady škody.

Úryvek z textu:25 Cdo 4388/2008 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce města Kašperské Hory, se sídlem městského úřadu v Kašperských Horách, Náměstí 1, zastoupeného JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem v Praze 4, Za Zelenou liškou 967/B, proti žalované Bohemia důlní a.s., se sídlem v Praze 2, Šafaříkova 371/22, IČO 00552844, zastoupené JUDr. .Související předpisy:

82/1998 – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Stavební spoření. Má ještě smysl? A má smysl ho podporovat? | Peníze.cz


Zobrazený užívateli: 46 x
ratingMeritoKe stavbě nelze nabýt vlastnictví její přestavbou („přepracováním“ či zpracováním). Nabytí vlastnictví k „přestavěné“ stavbě je možné jen tehdy, pokud původní stavba jako věc v právním smyslu v důsledku přestavby zcela zanikla. Může-li jak část původní stavby, která nebyla odstraněna, tak i nová část plnit samostatně svou funkci a také samostatně existovat, jde o dvě samostatné stavby jako věci v právním smyslu.

Klíčové slová: vydrženívěc v právním smyslusamostatný předmět občanskoprávních vztahůnabytí vlastnictví k přepracované stavběpřístavba jako součást původní stavbyvlastnické právo k nemovitosti
C

Právní věta: … „přístavba se obvykle stává součástí (původní) stavby a nemění tak nic na již vytvořených vlastnických vztazích k věci. Jestliže však je na „přístavbu“ usuzováno pouze z hlediska funkčního propojení dvou staveb (například spojovací chodbou a podobně), nelze obvykle uvažovat v kategoriích věc a její součást. V takovém případě může jít o dvě (relativně) samostatné věci – byť – porovnáním jejich účelu a významu soudě – může jedna z nich mít povahu příslušenství stavby druhé“. „Jestliže nově dostavěné části, funkčně a provozně technicky propojené s původní stavbou, která jako věc nezanikla, …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:… zřídili jinou. Otázkou je, zda tato nově zřízená stavba mohla být předmětem jen výlučného společného jmění manželů – stavebníků, nebo zda je i nadále jako přírůstek původní stavby předmětem spoluvlastnictví všech účastníků. Vlastnické právo lze nabýt i … tedy odvolací soud nezkoumal možnost, že na místě odstraněné části původní stavby vznikla nová stavba, ke které mohli stavebníci nabýt originálně (jejím zhotovením) vlastnické právo, spočívá jeho rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci ve smyslu § .Zobrazený užívateli: 33 x
ratingMeritoK právnímu režimu neoprávněných staveb, zřízených před 1. 1. 2014, a k možnosti analogické aplikace ustanovení o neoprávněné stavbě na vypořádání vztahu mezi vlastníkem původně oprávněné stavby, jehož právo mít na cizím pozemku stavbu zaniklo, a vlastníkem zastavěného pozemku

Klíčové slová: zřizovatel stavbysuperficiální zásadavlastník pozemku odlišný od vlastníka stavbyneoprávněná stavbasoučást pozemkubezdůvodné obohacenípůvodně oprávněná stavba
A

Právní věta: Občanský zákoník v § 1084 a násl. upravuje osud staveb na cizím pozemku, zřízených oprávněně či bez právního důvodu. Přestože neužívá pojem „neoprávněná stavba“, lze jej i nadále (v poměrech občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) užívat pro stavby, které někdo zřídil na cizím pozemku, ačkoliv k tomu neměl soukromoprávní oprávnění. Dodává se, že právní režim staveb zřízených neoprávněně na pozemcích více vlastníků či spoluvlastníků, ať již splňují kritéria přestavku (§ 1087 o. z.) či nikoliv, není totožný s režimem stavby, která celá stojí na jediném cizím pozemku, jako je tomu i v dané věci. K m …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:… nejsou použitelná ustanovení nového občanského zákoníku o vypořádání neoprávněné stavby (tj. stavby na cizím pozemku, k jejímuž zřízení nepříslušel stavebníkovi soukromoprávní titul a která je podle své povahy součástí pozemku – § 506 odst. 1 o. z.), neboť ta … Odstavec 1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ (§ .Související předpisy:
89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 19 x
ratingMeritoO neoprávněnou stavbu nemůže jít tehdy, byla-li tato stavba zřízena před 1. 1. 1992 tzv. socialistickou organizací

Klíčové slová: retroaktivita zákonavznik právního vztahu a práv a povinností účastníků z tohoto vztahustavba na cizím pozemku dle o. z.
A

Právní věta: Vnik právního vztahu řídícího se režimem občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků, je třeba hodnotit podle právních předpisů, které platily v době vzniku tohoto vztahu. Při posuzování otázky, zda jde o neoprávněnou stavbu, je tedy nutno vycházet z právní úpravy platné v okamžiku vzniku stavby jako věci v právním smyslu. Vzhledem k tomu, že v daném případě došlo ke zřízení stavby před 1. lednem 1992, nelze z hlediska posouzení existence neoprávněné stavby aplikovat právní úpravu, jež nabyla účinnosti od 1. 1. 1992 a jež je obsažena v § 135c obč. zák. Protože p …Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:… sankce. Nesplnění náležitostí vyžadovaných stavebními předpisy je ale třeba odlišovat od neoprávněné stavby. Neoprávněná stavba je taková, kdy stavebníku chybělo oprávnění (občanskoprávní titul) ke stavbě na pozemku. V dané věci se ale o neoprávněnou stavbu ve smyslu … státu a stát byl oprávněn na tomto pozemku stavět. Podmínky § 135c obč. zák. tedy nebyly naplněny, neboť stavebník měl oprávnění na pozemku stavět. Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, v němž uvedli, že pozemek parc. č .Související předpisy:

Stavební spoření - je stále IN? - Hra Finanční svoboda


Zobrazený užívateli: 7 x
ratingMeritoUvedení, že výši úhrady stanoví správce nemovitosti, není stanovením způsobu výpočtu

Klíčové slová: nájemné a jiné platbyabsolutní neplatnost smlouvypodstatná náležitost smlouvy
A R 69/2005

Právní věta: Obsahovala-li v dané věci smlouva o budoucí nájemní smlouvě toliko ujednání, podle kterého „výši úhrady stanoví správce nemovitosti“, nelze takovéto ujednání považovat za stanovení „způsobu výpočtu“ úhrady za služby ve smyslu výše uvedeném; tato smlouva je pro nedostatek předmětné náležitosti absolutně neplatná.

Úryvek z textu:… dále že je právním nástupcem m. P. – městské části P. ze smlouvy o vzájemných právech a povinnostech vlastníka domu a stavebníka při vestavbě bytové jednotky do půdního prostoru na straně vlastníka domu; současně rozhodl o nákladech řízení. Soud prvního stupně vzal .Související předpisy:
89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 39 x
ratingMeritoPrávo cesty lze zřídit pouze ve prospěch vlastníka stavby, nikoliv pozemku

Klíčové slová: věcné břemenostavbaprávo cesty
A R 60/2006

Právní věta: Lze zřídit věcné břemeno jen ve prospěch vlastníka stavby, nikoli ve prospěch vlastníka pozemku. Jestliže zákon upravuje zřízení věcného břemene výlučně ve prospěch jediného subjektu – vlastníka stavby, nelze zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka jiné nemovité věci, tedy ani ve prospěch vlastníka pozemku.

Úryvek z textu:… . Toto rozhodnutí  Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodnutím z 19. 5. 2003 zrušil s tím, že jde o stavbu nepovolenou, ale stavebníkovi byla k předložení potřebných dokladů stanovena krátká lhůta. Podle krajského úřadu pro vydání dodatečného povolení stavby může být rozhodná otázka .Související předpisy:
183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
89/2012 – občanský zákoníkZobrazený užívateli: 1 x
ratingMeritoStát neodpovídá za postup Pozemkového fondu České republiky při uzavírání nájemních smluv na nemovitosti, které tento fond spravuje

Klíčové slová: odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupemnesprávný úřední postup státního orgánuspráva nemovitostí Pozemkovým fondem ČRpostup Pozemkového fondu
A

Právní věta: Stát ve smyslu § 18 zákona č. 58/1969 Sb. či § 13 zákona č. 82/1998 Sb. neodpovídá za postup Pozemkového fondu České republiky při uzavírání nájemních smluv na nemovitosti, které tento fond spravuje.

Úryvek z textu:… vlastník nebyl znám. Navíc dle § 58 stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.) ve stavebním řízení předkládá všechny potřebné doklady stavebník a nikoli pronajímatel pozemků, na kterém má být stavba umístěna. Konečně není ani doložen vznik škody, protože žalobce dosud o .Související předpisy:
Zobrazený užívateli: 8 x
ratingMeritoPrávo na náhradu škody při uzavírce pozemní komunikace

Klíčové slová: prevenční povinnostprávo na náhradu škodymezitímní rozsudekomezení obecného užívání uzavírkami a objížďkamiuzavírka pozemní komunikacenáhrada škody, nárok
A

Právní věta: Uživatelům ani dalším osobám se neodškodňují nepříznivé důsledky uzavírek pozemních komunikací z důvodu opravy či rekonstrukce. Obsahují-li však rozhodnutí o uzavírce či stavební povolení povinnost zajistit, aby při uzavírce nebyl přístup k přilehlým nemovitostem znemožněn, představuje okolnost, že adresát této povinnosti nedostál, porušení právní povinnosti ve smyslu § 420 odst. 1 obč. zák.

Úryvek z textu:… , obsahující právě takovou povinnost; obdobná povinnost pak vyplývala i ze stavebního povolení. Protože nejen zhotovitel (dodavatel) stavebních úprav, nýbrž i stavebník v osobě žalovaného města byl povinen této povinnosti dostát, představuje okolnost, že žalovaný nezajistil její splnění, porušení právní povinnosti ve .Související předpisy:
13/1997 – Zákon o pozemních komunikacích

Stavební spoření promění vaše plány ve skutečnost

Ať už plánujete cokoliv. Spořte chytře sobě i svým dětem a stát vám přispěje až 2 000 Kč ročně.

Abyste ze stavebního spoření vytěžili maximum a dosáhli na plnou státní podporu, vyplatí se při cílové částce 150 000 Kč posílat na účet 1 800 Kč měsíčně po dobu 6 let.Řadit podle▼Založení onlinePředčasné ukončení a rychlá výplata ZDARMA

logo

Stavební spoření s BuřinkouZhodnocení úspor9,25 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částkyMožnost uzavřeníonline, v aplikaci, na pobočce, telefonickyRoční poplatek za správu a vedení325 KčVíce infoPOKRAČOVAT

logo

Stavební spoření od RSTSZhodnocení úspor9,23 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částky, max. 15 tis. KčMožnost uzavřeníonline, na pobočce, telefonickyRoční poplatek za správu a vedení328 KčVíce infoPOKRAČOVATAkceSleva za uzavření smlouvy až 2 500 KčZbývají 2 měsíce

logo

Stavební spoření od ČMSSZhodnocení úspor9,08 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částkyMožnost uzavřeníonline, na pobočceRoční poplatek za správu a vedení360 KčVíce infoPOKRAČOVATAkcePrémie za založení až 2 000 Kč

logo

Moudré stavební spořeníZhodnocení úspor9,63 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částky, max. 10 tis. KčMožnost uzavřeníonline, na pobočce, telefonickyRoční poplatek za správu a vedení300 KčVíce infoPoradit s výběrem

logo

Stavební spoření od KBZhodnocení úspor9,63 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částky, max. 10 tis. KčMožnost uzavřenína pobočce, telefonickyRoční poplatek za správu a vedení300 KčVíce infoPoradit s výběrem

logo

Stavební spoření Start do 26 letZhodnocení úspor9,63 %Poplatek za uzavření smlouvyDo cílové částky 150 000 Kč zdarma, jinak 1 % z cílové částky, max. 10 tis. KčMožnost uzavřeníonline, na pobočce, telefonickyRoční poplatek za správu a vedení300 KčVíce infoPoradit s výběrem

logo

Stavební spoření Pohoda pro 55+Zhodnocení úspor9,63 %Poplatek za uzavření smlouvyDo cílové částky 200 000 Kč zdarma, jinak 1 % z cílové částky, max. 10 tis. KčMožnost uzavřeníonline, na pobočce, telefonickyRoční poplatek za správu a vedení300 KčVíce infoPoradit s výběremAkceOnline založení zdarma

logo

Stavební spoření od MONETAZhodnocení úspor9,25 %Poplatek za uzavření smlouvyOnline zdarma, jinak 1 % z cílové částky, max. 30 tis. KčMožnost uzavřeníonline, v aplikaci, na pobočceRoční poplatek za správu a vedení324 KčVíce infoPoradit s výběrem

logo

Stavební spoření od OberbankZhodnocení úspor9,25 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částky, max. 30 tis. KčMožnost uzavřenína pobočceRoční poplatek za správu a vedení324 KčVíce infoPoradit s výběremAkceZaložení zdarma

logo

Stavební spoření Kamarád (do 24 let) od MONETAZhodnocení úspor9,25 %Poplatek za uzavření smlouvyZdarmaMožnost uzavřenína pobočceRoční poplatek za správu a vedení324 KčVíce infoPoradit s výběremAkceZaložení zdarma

logo

Stavební spoření 55+ od MONETAZhodnocení úspor9,25 %Poplatek za uzavření smlouvyZdarmaMožnost uzavřenína pobočceRoční poplatek za správu a vedení324 KčVíce infoPoradit s výběremAkceSleva za uzavření smlouvy až 2 500 KčZbývají 2 měsíce

logo

Stavební spoření od ČSOBZhodnocení úspor9,08 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částkyMožnost uzavřeníonline, na pobočceRoční poplatek za správu a vedení360 KčVíce infoPoradit s výběremAkceSleva za uzavření smlouvy až 2 500 KčZbývají 2 měsíce

logo

Stavební spoření od Poštovní spořitelnyZhodnocení úspor9,08 %Poplatek za uzavření smlouvy1 % z cílové částkyMožnost uzavřeníonline, na pobočceRoční poplatek za správu a vedení360 KčVíce infoPoradit s výběrem

Ptáte se nás